Epping TT

R. Epping Transport & Techniek

Voorwaarden

Algemene voorwaarden – R. EPPING TRANSPORT EN TECHNIEK (KVK NR. 53113675) mei 2013


Artikel 1 – Definities

1. Opdrachtnemer: R. Epping Transport en Techniek (eenmanszaak), hierna ‘Epping’.
2. Consument opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend vanuit beroep of bedrijf, die met Epping een overeenkomst sluit.
3. Ondernemer opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Epping een overeenkomst sluit.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

1. Offertes van Epping zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders wordt aangegeven. Epping is derhalve slechts aan de offerte gebonden indien aanvaarding door de opdrachtgever binnen één maand geschiedt.
2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft niet meer bij Epping voorradig is.
3. De overeenkomst tussen Epping en de opdrachtgever komt pas tot stand na ondertekening van de offerte door beide partijen.
4. Van de offerte kan niet worden afgeweken, tenzij partijen de afwijkingen schriftelijk overeenkomen. Een afwijkende aanvaarding door een opdrachtgever leidt niet tot gebondenheid van Epping aan deze afwijking, tenzij Epping hiermee schriftelijk akkoord gaat.
5. Offertes kunnen slechts in hun geheel worden aanvaard. Indien opdrachtgever een meer beperkte of meer uitgebreide opdracht wenst te verstrekken, dient hiertoe een nieuwe offerte te worden aangevraagd. Epping wordt niet gebonden door gedeeltelijke aanvaarding van een offerte. Epping is derhalve nooit verplicht tot het sluiten van een (gedeeltelijke) overeenkomst naar aanleiding van een samengestelde offerte.
6. Op iedere overeenkomst die Epping sluit in de hoedanigheid van verkoper of opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
7. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen.
8. In geval van een overeenkomst met een ondernemer opdrachtgever zijn slechts de algemene voorwaarden van Epping van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de ondernemer opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 – Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht alle door Epping gevraagde zaken en/of informatie tijdig, volledig en naar waarheid te verstrekken. Hieronder zijn in ieder geval, maar niet uitputtend, bouwtekeningen en andere bouwkundige informatie begrepen.
2. Indien de voor de opdracht uit te voeren noodzakelijke zaken en/of gegevens niet tijdig door de opdrachtgever worden verstrekt, heeft Epping het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de schade die Epping dientengevolge lijdt in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient Epping te allen tijde in staat te stellen de opdracht uit te voeren. Indien daarvoor toegang tot voertuigen en locaties benodigd is, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze locaties en/of voertuigen gedurende de overeengekomen werkzaamheden vrij toegankelijk zijn voor Epping.
4. De opdrachtgever dient er bij een opdracht op locatie zorg voor te dragen dat Epping kan beschikken over gas, water en elektra indien deze benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.


Artikel 4 – Oplevering werkzaamheden

1. Epping stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van het afronden van de werkzaamheden ten behoeve van oplevering en inspectie.
2. Het door Epping verrichte werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:

  • Het werk door de opdrachtgever wordt goedgekeurd;
  • De opdrachtgever Epping niet binnen 10 dagen na kennisgeving van oplevering voorziet van een goedkeuring (stilzwijgende aanvaarding);
  • Het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen.


Artikel 5 – Wijzigingen en meer/minderwerk

1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2.Indien opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
3. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
4.Indien opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan opdrachtnemer te voldoen.


Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Na oplevering van het werk blijft Epping eigenaar van de geleverde zaken tot het moment waarop de opdrachtgever/koper de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst volledig nakomt.
2. Indien de opdrachtgever/koper niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Epping gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de opdrachtgever op te halen. De opdrachtgever is verplicht Epping toegang te verschaffen na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud.


Artikel 7 – Prijs

1. Tenzij de opdrachtgever een consument is, zijn alle in offertes genoemde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend-, en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien na het sluiten van een overeenkomst waarbij een richtprijs is bepaald prijsverhogende factoren aan het licht komen welke niet aan Epping kunnen worden toegerekend en welke voor Epping onvoorzienbaar waren, heeft Epping het recht om deze verhogingen door te rekenen aan de opdrachtgever.
4. Indien de hiervoor bedoelde prijsverhogingen de richtprijs met 10% overstijgen, zullen zij niet eerder worden doorberekend dan nadat Epping de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en Epping aan de opdrachtgever 14 dagen de tijd heeft gegund om de overeenkomst naar aanleiding van de kostenverhoging op redelijke wijze te vereenvoudigen of te beperken. Indien Epping binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving van prijsverhoging niets van opdrachtgever heeft vernomen, wordt de kostenverhoging als geaccepteerd beschouwd en aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Indien bij consument opdrachtgevers binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een kostenverhoging wordt doorgevoerd, komt aan de consument opdrachtgever het recht toe om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 8 – Betaling

1. Betaling is verplicht binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op de door Epping op de factuur aangegeven wijze. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar.
3. Elke bevoegdheid van de ondernemer opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd indien sprake is van een consument opdrachtgever en 1% rente per maand gedurende de maanden dat de ondernemer opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.
5. Indien de ondernemer opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, niet tijdige en/of niet volledige nakoming daaronder begrepen, is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform rapport ‘Voorwerk II’, onverminderd overige aan Epping toekomende rechten, zoals, maar niet uitsluitend, het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding.
6. Indien consument opdrachtgevers in gebreke blijven met tijdige en/of volledige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’.
7. Indien een consument opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige en/of volledige betaling zal middels een herinneringssommatie nog éénmaal een aanvullende betalingstermijn van 14 dagen worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 9 – Levertijden en overmacht

1. De door Epping opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve nooit een fatale termijn.
2. Epping heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen door ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Epping liggen.
3. Onder voornoemde omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend gebracht: leveranciers en/of onderaannemers van Epping die niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
4. Indien voornoemde omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, wordt de overeenkomst voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd, ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding.
5. Indien Epping bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Epping bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk uit te voeren en te factureren.


Artikel 10 – Niet afgenomen zaken

1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag te allen tijde gebruik maken van de bevoegdheid uit artikel 6:90 BW.


Artikel 11 – Garantie en klachten

1. Op de door Epping verrichte werkzaamheden en geleverde zaken wordt een garantie verstrekt van zes maanden. Schriftelijk kan een verlenging of verkorting van de garantietermijn worden bedongen.
2. De hiervoor genoemde garantietermijn geldt niet indien de materialen voor het verrichten van de werkzaamheden zijn aangeleverd door de opdrachtgever.
3. Klachten over de door Epping verrichte werkzaamheden of geleverde zaken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het gebrek kenbaar is geworden of redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn, schriftelijk aan Epping te worden gemeld. Deze termijn wordt voor consument kopers verlengd tot twee maanden.
4. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Epping hierop adequaat kan reageren.
5. Klachten leiden in geen geval tot opschorting van de betalingsverplichting van de ondernemer koper/opdrachtgever.
6. Klachten die niet tijdig aan Epping kenbaar worden gemaakt, worden niet door Epping in behandeling genomen.
7. De opdrachtgever/koper dient Epping voldoende in staat te stellen om de klacht te onderzoeken.
8. Indien Epping een klacht gegrond acht, zal zij deze klacht verhelpen op de wijze die haar het meest juist voorkomt. Dit kan zijn door middel van het opnieuw uitvoeren van de overeenkomst, herstel of vervanging van het geleverde product dan wel de reparatie of installatie.
9. De ondernemer opdrachtgever die van mening is of blijft dat Epping haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen, is gehouden voormelde vordering binnen 12 maanden na eerste schriftelijke kennisgeving daarvan of binnen 12 maanden nadat deze kennisgeving diende te worden gedaan, in rechte door middel van dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Epping is jegens de ondernemer opdrachtgever of derden slechts aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Epping.
2. Epping is slechts aansprakelijk voor door de ondernemer opdrachtgever / koper geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Epping.
3. Epping is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
4. Epping is jegens de ondernemer opdrachtgever of derden slechts aansprakelijk voor directe schade en nooit aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden.
5. Indien en voor zover vast komt te staan dat Epping  aansprakelijk is jegens de opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van Epping beperkt tot het factuurbedrag of het nog te factureren bedrag (exclusief BTW) op basis van onderhavige overeenkomst.
6. Epping is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet toegankelijk zijn van een voertuig en/of locatie waaraan of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht, of schade die ontstaat als gevolg van het niet beschikbaar zijn van gas, water en elektra op de desbetreffende locatie. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Epping en/of derden lijden als gevolg van het hierdoor niet, niet tijdig of niet volledig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.
7. Epping is niet aansprakelijk als gevolg van schade die is ontstaan door de door opdrachtgever geleverde materialen waarvan Epping niet hoefde te vermoeden dat zij ongeschikt zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.


Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. Indien de opdrachtgever één of meer op hem rustende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Epping het recht om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Epping nakomt.
2. Indien bij Epping de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen, is Epping gerechtigd de op haar rustende verplichtingen op te schorten. In dat geval geeft Epping de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen. Indien de opdrachtgever hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Epping aan voldoet, heeft Epping het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt onverminderd eventuele andere rechten en aanspraken van Epping.
4. Epping heeft voorts het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

  • Aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept.
  • Indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleendvan de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
  • De onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemersactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst.

5. Indien (één of meerdere) van de in het vorige lid omschreven situaties zich voordoet, worden alle vorderingen van Epping op opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Epping en koper en/of opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen Epping en de opdrachtgever en/of koper waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Epping zaakdoende is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Epping heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
4. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.